O Programie

Samorządowy Program Lojalnościowy jest komple­ksowym syste­mem dla Samorządów: poprawiającym komunikację z mieszkańcami, wspierającym działania samorządu, wprowadzającym udogodniania dla mie­szkańców i zwiększającym wzrost gospodarczy w regio­nie. Pierwszym samorządem, który wdrożył Samo­rządowy Program Lojalnościowy działający w oparciu o Kartę Mieszkańca był Urząd Miasta Częstochowy.

Samorząd

Lepsza komunikacja z Mieszkańcami - poprzez: SMS, email oraz aplikację na telefon, miasto otrzymuje możliwość szybkiego informowania o wyda­rzeniach kulturalnych w mieście lub prze­widywanych zagro­żeniach. Dzięki pełnej identy­fikacji uczestnika systemu - poprzez unikalne ID, możliwe jest skuteczne zbieranie opinii mieszkańców (np. budżet par­ty­cy­pacyjny) lub umożliwienie szyb­kiego regu­lowania płatności na rzecz miasta - poprzez aplikację w telefonie.

Mieszkańcy

Mieszkańcy miasta otrzymują jedną zunifikowaną kartę miejską będącą jednocześnie: biletem komu­nikacji, kartą biblioteczną, kartą z możliwą funkcją płatniczą, kartą integrującą dotychczas istniejące lokalne programy oraz dokumentem potwierdzającym upra­wnienia do zniżek np. dla seniorów. Dodatkowo otrzymują możliwość zbierania punktów w programie lojalnościowym u lokalnych przedsiębiorców.

Wsparcie przedsiębiorczości

Jednym z celów programu jest zwiększenie konsumpcji w skali lokalnej, poprzez udostępnienie małym przedsiębiorcom narzędzia do skutecznej promocji i pozyskiwania klientów. Tak pojmowany rozwój prze­dsiębiorczości, działa stymulująco na różne elementy życia społeczności lokalnej i może stać się podstawą jej rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finansowym sensie.

Aplikacja

Mieszkańcy otrzymają również możliwość zainsta­lowania aplikacji na telefony, która informuje o wydarzeniach w mieście i umożliwia np. opłatę za wywóz śmieci lub zapłatę podatku. Aplikacja doda­tkowo umożliwia płatności mobilne oraz komunikację z urzędem i innymi uczestnikami, zastępuje jedno­cześnie tradycyjne karty i dokumenty.

Wdrożenie

Wprowadzając Program, Samorząd umożliwia swoim Mieszkańcom udział w wyjątkowym projekcie, który zakłada wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i szereg usprawnień oraz korzyści dla mieszkańców. Program dla danego miasta może być indywidualnie dopa­sowany do specyfiki i wymagań lokalnego Samorządu. Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem programu w swoim mieście prosimy o kontakt.

Opinie Ekspertów:

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Na ten projekt warto było czekać. Przy współpracy z Grupą LEW S.A. wdrożyliśmy dopasowany do lokalnych potrzeb system, który idealnie wpisuje się w naszą koncepcję tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i udogodnień dla mieszka­ńców. Prowadząc konsultacje społeczne, podążamy za potrzebami mieszka­ńców i planujemy dalej wprowadzać nowe funkcjonalności w ramach zintegrowanego systemu Częstochowskiej Karty Mieszkańca.

Andrzej Basiak
Prezes Zarządu Grupy LEW S.A.

Poprzez lata doświadczeń, badań i rozwoju stworzyliśmy system, który rewolucjonizuje współczesne spojrzenie na integrację mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów. Nasza firma od wielu lat osiąga sukcesy w dziedzinie tworzenia systemów info­rma­tycznych, aplikacji mobilnych, wdrażaniu rozwiązań płatniczych oraz wsparcia przedsiębiorców w dziedzinie sprzedaży elektronicznej. Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć narzędzie, które w pewien sposób usprawnia funkcjonowanie miasta.

Janusz Sobczyk
Członek Zarządu i Dyrektor ds. Usług Płatniczych Grupa LEW S.A.

Program idealnie wpisuje się w definicję SmartCity – inteligentnego miasta. Poprzez Samorządowy Program Lojalnościowy działający w oparciu o Częstochowską Kartę Mieszkańca udostępniamy narzędzie, które odpowiada potrzebom mieszkańców, pozwala żyć i funkcjonować lokalnie używając nowoczesnych rozwiązań. Aplikacja mobilna, która będzie uzupełnieniem karty, powinna integrować wszystkie niezbędne mieszkańcom funkcje – programu lojalnościowego, korzystania z biblioteki miejskiej, komunikacji publicznej, płatności mobilnych, a w przyszłości nawet udziału w referendum czy w projektach budżetu obywatelskiego.

Paweł Nowodziński
wykładowca akademicki, profesor Politechniki Częstochowskiej

Rozwój lokalny zależy w dużej mierze od jakości działania władz samorządowych. Współpraca samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami warunkuje skuteczność takich działań. Celem ekonomicznym programu jest wspomaganie działalności lokalnych przedsiębiorców, którym w dobie globalizacji coraz ciężej jest konkurować o klienta. W ramach programu mieszkańcy nagradzani są za wspieranie lokalnych firm, co zwiększa świadomość i realne wsparcie lokalnego biznesu. W przyszłości, przy odpowiednim rozszerzeniu programu o większą ilości miast, dałoby to pozytywny efekt w skali całego kraju.
Zapraszamy do współpracy

Samorządy chcące rozwinąć program w swoim mieście

Kontakt:

Agnieszka Sanojca
Manager ds. Utrzymania Klientów Kluczowych
asanojca@lew.com.pl
+48 606 226 040


Adres:
Grupa "LEW" S.A.
(właściciel marki Samorządowy Program Lojalnościowy)
ul. Brzeźnicka 46 b
42-215 Częstochowa© 2022 Samorządowy Program Lojalnościowy Wszystkie prawa zastrzeżone